Taal
Nederlands English
Aanbiedingen
ABUS wAppLoxx Starter Kit SE complete startset voor toegangscontrole met controller en cilinderslot
De ABUS wAppLoxx Starter Kit SE is een complete startset voor IP gebaseerde toegangscontrole met een controller, cilinderslot 30/30 in zwart v
€ 628,00 € 549,00
Anviz FacePass 7 biometrische gezichtsherkenning en RFID kaart lezer voor binnen TCP/IP en WiFi
De Anviz FacePass 7 is een gezichtherkenning en kaartlezer voor toegangscontrole en geschikt voor gebruik binnen. De toegangscontrole vindt plaats doo
€ 299,00 € 269,00
Anviz M3 vandaalbestendige codepaneel / keypad en RFID + MIFARE kaart lezer voor buiten of binnen TCP/IP
De Anviz M3 is een compacte vandalismebestendig touch codepaneel en kaartlezer voor buiten of binnen. De toegangscontrole vindt plaats door middel van
€ 169,00 € 149,00
Anviz M5 Plus WiFi Bluetooth MIFARE biometrisch vandaalbestendige vingerafdruk en kaart lezer voor buiten of binnen
De M5 Plus WiFi BT MIFARE is een compacte vandalismebestendige vingerafdruk en kaartlezer voor buiten of binnen met ingebouwde controller en WiFi en B
€ 289,00 € 199,00
Anviz M5 Plus WiFi Bluetooth RFID biometrisch vandaalbestendige vingerafdruk en kaart lezer voor buiten of binnen
De M5 Plus WiFi BT RFID is een compacte vandalismebestendige vingerafdruk en kaartlezer voor buiten of binnen met ingebouwde controller en WiFi en Blu
€ 254,00 € 239,00
Anviz M7 biometrisch vandaalbestendige vingerafdruk, keypad en kaart lezer voor buiten of binnen TCP/IP en PoE
De Anviz M7 is een stand alone vandaalbestendige IP vingerafdruk, keypad en RFID kaartlezer met OLED display voor buiten of binnen. De M7 ka
€ 349,00 € 249,00
Boly SG520-24mHD wildcamera 24MP Full HD
De Boly SG520-24mHD is een zeer hoogwaardige wildcamera met een 24 megapixel fotoresolutie en Full HD video (model 2019). De SG520-24mH
€ 139,00 € 119,00
Dahua ASC1204C-S vier deur eenweg access controller in kast met UPS functie
De Dahua ASC1204C-S vier deur eenweg access controller met UPS mogelijkheid in een afsluitbare kast. Mogelijkheden De Dahua ASC1204C-S beschikt ov
€ 499,00 € 299,00
Verzendkosten

Nederland €4,95

België €6,95

Duitsland €6,95

Wij verzenden wereldwijd. Bereken in de winkelwagen de kosten voor andere landen.

 • KlikAanKlikUit
 • imou
 • Anviz
 • Philio Tech
 • Nivian
 • Ajax Systems
 • Safire
 • Angelcam
 • EnGenius
 • ZKTeco
 • StarTech
 • Axis
 • TP-link
 • Uniview Uniarch
 • YLI Electronic
 • Netgear
 • Raixer
 • dbell
 • Dahua
 • Hikvision
 • Arcas Ollé
 • X-Security
 • smanos
 • NetcamViewer
 • Fibaro
 • ABUS Security Tech Germany

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSTORE4 (versie 1.0)

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juni 2014 (laatst gewijzigd op 3 september 2021).

Er gelden aanvullende specifieke voorwaarden voor partners, verhuur en installatie.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, digitale inhoud en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te ontbinden;
Niet-consument: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (ook aangeduid als “zakelijk”) en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Ondernemer: Van Hes Trade Limited, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam: Van Hes Trade Limited, handelend onder de naam WebStore4
Vestigingsadres: Veengang 1, 8431NJ Oosterwolde
Telefoonnummer: 085 0090 445
Webwinkel: www.webstore4ipcameras.nl
E-mailadres: info@webstore4ipcameras.nl
Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 55180035
BTW identificatienummer: NL851597439B01
UK Companies House nummer: 08040102

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat en waar de algemene voorwaarden zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van de consument uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitzondering van de in lid 7 genoemde artikelen, van overeenkomstige toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en niet-consument.
7. Artikel 6 lid 1, 2, 3 en 4, artikel 7 met uitzondering van de leden 8 en 9 en artikel 8 zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in lid 6.
8. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten voor aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in lid 6.
9. De ondernemer hanteert de Privacy Policy die als onderdeel van deze algemene voorwaarden is opgenomen in bijlage 1. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden aanvaardt de consument ook de Privacy Policy.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De aangegeven levertijden zijn indicatief. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Ingeval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zijn er door de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data aangebracht en bestaat er een veilige webomgeving. Ingeval van elektronische betaling, zijn er passende veiligheidsmaatregelen getroffen.
4. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT EN RETOURZENDINGEN
1. De consument heeft het recht om binnen een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De bedenktijd gaat in:
a. bij de aankoop van producten op de dag nadat levering van het product aan de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, heeft plaatsgevonden;
b. bij levering van diensten en levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd op de dag nadat de overeenkomst is gesloten;
c. ingeval van een duurovereenkomst op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste levering heeft ontvangen;
d. ingeval van eenzelfde bestelling met meerdere producten op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
e. ingeval de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
2. Herroepingen kunnen worden gemeld door middel van:
a. een retouraanvraag (RMA) in de webwinkel van de ondernemer, met “herroeping” als reden van retour. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de ondernemer onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen;
b. het invullen en insturen van het modelformulier voor herroeping dat als bijlage 2 bij deze algemene voorwaarden is opgenomen of in de webwinkel is te downloaden via de link ”Herroepen”;
c. een ondubbelzinnige verklaring van de consument aan de ondernemer waarin de overeenkomst wordt herroepen.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
4. Om van het herroepingsrecht gebruik te kunnen maken:
a. moet het product en de verpakking geschikt zijn voor verkoop door de ondernemer;
b. mag het product slechts zijn uitgepakt voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen vaststellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;
c. moet het product met alle geleverde toebehoren, vrij van gebruikssporen en in de originele staat en verpakking binnen de termijn als bedoeld in het eerste lid aan de ondernemer worden geretourneerd;
d. mag op het product en de originele verpakking niet zijn geschreven en er mogen geen stickers, plakband of etiketten op zijn geplakt.
5. Voor retourzendingen moet de volgende instructie en procedure worden gevolgd:
a. andere retourzendingen dan herroeping moeten met een retouraanvraag (RMA) worden aangevraagd in de webwinkel van de ondernemer;
b. de ondernemer zal de retouraanvraag of herroeping bevestigen met daarin eventueel aanvullende instructies voor de retourzending;
c. retourzendingen moeten degelijk worden verpakt en in de originele verpakking waarin het product is ontvangen. Er moet gebruik worden gemaakt van een buitenste doos (omdoos) en geschikte opvulmaterialen. Indien herbruikbaar kan hiervoor de omdoos en het opvulmateriaal worden gebruikt waarin het product is geleverd;
d. in de omdoos moet een kopie van de factuur worden meegestuurd;
e. de retourzending dient voldoende te zijn gefrankeerd.   

ARTIKEL 7 – RESTITUTIE EN KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Ingeval van herroeping vergoedt de ondernemer alle ontvangen betalingen van de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Het is de ondernemer toegestaan te wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
2. Ingeval van herroeping vergoedt de ondernemer ook de betaalde leverings- en betaalkosten. Ingeval een overeenkomst betrekking heeft op de levering van meerdere producten en de herroeping van de consument niet ziet op de gehele levering, worden de betaalde leverings- en betaalkosten niet vergoed.
3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
4. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
5. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
6. De consument draagt de kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. de consument voorafgaand aan de levering ervan uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. de consument heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; en
c. de ondernemer niet heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
8. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9. De kosten en het risico van terugzending voor zijn rekening van de consument.
10. Indien niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 6 is voldaan kan de ondernemer kosten in mindering van de terugbetaling brengen of in rekening brengen. Deze kosten kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit een waardevermindering of herstel van het product en/of verpakking. De kosten bedoeld in dit lid worden vastgesteld door de ondernemer.  

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De ondernemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor:
a. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b. overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
c. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
d. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
e. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten of digitale inhoud, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waaronder, maar niet uitsluitend, wordt begrepen: het configureren of samenstellen van het product en het product voorzien van (nieuwe) software en/of firmware;
f. producten of digitale inhoud die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
g. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h. producten of digitale inhoud die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten of digitale inhoud;
i. producten of digitale inhoud die geactiveerd of geregistreerd worden zodra deze worden aangesloten en/of worden ingeschakeld of gebruikt;
j. verzegelde audio-, video-opnamen, software en alle overige digitale inhoud, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
k. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
l. een cadeaubon als bedoeld in artikel 14.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief de toepasselijke BTW.

ARTIKEL 10 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten, digitale inhoud en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product of digitale inhoud geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer of producent eventueel verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer of een producent om, naast de wettelijke verplichting om een product of digitale inhoud te leveren die voldoet aan de overeenkomst, de consument de betaalde prijs terug te betalen of de producten of digitale inhoud op enigerlei wijze te vervangen, herstellen of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan specificaties of aan enige andere vereisten die geen verband houden met de hiervoor genoemde wettelijke verplichting, die vermeld zijn in een (garantie)verklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen op het moment van of vóór het sluiten van de overeenkomst;
4.  De consument moet de extra garantie inroepen bij die partij die de garantieverklaring of reclameboodschap heeft uitgegeven.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt of, ingeval van afhalen op de locatie van de ondernemer, de locatie van de ondernemer. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte (adres)gegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. De consument is aansprakelijk voor kosten en schade die ontstaat als gevolg van onjuiste (adres)gegevens of wijziging van (adres)gegevens tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Zowel de consument als de ondernemer hebben in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten en digitale inhoud berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument of aan een vooraf door de consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUUROVEREENKOMST: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud en/of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming een opzegtermijn van 30 dagen.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud en/of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
Verlenging
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften wordt stilzwijgend verlengd voor 3 maanden. De consument kan deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, digitale inhoud en/of diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd waarbij de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand en een opzegtermijn van 3 maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
5. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van 1 maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING
1. De consument kiest een van de in de webwinkel aangeboden betaalmethoden en staat er voor in dat volledige betaling plaatsvindt die niet ongedaan zal worden gemaakt. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een door de consument gekozen betaalmethode niet te accepteren. Bezwaren tegen de hoogte van het te betalen bedrag schorten de betalingsverplichting niet op. De niet-consument is het niet toegestaan aftrek, korting of verrekening toe te passen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. Contante betaling kan alleen bij afhalen op de locatie van de Ondernemer en indien uitdrukkelijk overeengekomen. Ook bestellingen die contant worden betaald moeten in de webwinkel worden besteld.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.
6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is de ondernemer gerechtigd de nakoming door de ondernemer van alle overeenkomsten en aanvullende overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomsten en aanvullende overeenkomsten te ontbinden, waarbij de consument verplicht blijft alle betalingsverplichtingen voor alle overeenkomsten en aanvullende overeenkomsten (ineens) te voldoen.
7. Ingeval de consument kiest voor de betaling achteraf geldt het volgende:
a. alle rechten uit hoofde van de vordering worden overgedragen aan Billink B.V., die de inning van de vordering zal verzorgen;
b. betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V.;
c. de gegevens van de consument worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd. Deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties;
d. Billink B.V. behoudt zich het recht voor om het verzoek van de consument voor betalen op rekening te weigeren;
e. de gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de consument dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink B.V. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink B.V. is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de consument in rekening te brengen. In geval van niet-consumenten is Billink B.V. tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de niet-consument in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink B.V. om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de niet-consument in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00;
f. Billink B.V. is gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in dit lid met betrekking tot Billink B.V. is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
8. Ingeval de consument kiest voor betaling met Bitcoin geldt het volgende:
a. voor het omrekenen van het bedrag in Euro naar Bitcoin wordt de op het moment van betalen geldende koers van de door de consument gekozen aanbieder (Bitonic of Coinify) gebruikt;
b. eventuele terugbetaling vindt plaats in Bitcoins. Voor het omrekenen van het bedrag in Euro naar Bitcoin wordt de op het moment van terugbetalen door de ondernemer, de voor de ondernemer geldende koers van de door de consument gebruikte aanbieder Bitonic of Coinify gebruikt.

ARTIKEL 14 – CADEAUBON, SPAARPUNTEN, KORTINGSCODE EN WINKELTEGOED
1. Onder een cadeaubon wordt verstaan een digitale code die een bepaalde geldwaarde inclusief BTW vertegenwoordigt, uitgegeven in een e-mail door de ondernemer.
2. Een cadeaubon wordt door een consument gekocht en via de ondernemer aan een begunstigde derde gegeven, hetgeen wordt aangemerkt als een dienst van de ondernemer. De ondernemer kan aan een ieder een cadeaubon verstrekken.
3. In het bestelproces van een cadeaubon geeft de consument de uitdrukkelijke verklaringen als bedoeld in artikel 8 aanhef, onder c, sub 1 en 2, waardoor de aankoop van een cadeaubon niet kan worden herroepen.
4. De ondernemer kan spaarpunten uitgeven aan de consument als deze producten, digitale inhoud en/of diensten koopt waaraan spaarpunten zijn toegekend. Spaarpunten zijn alleen inwisselbaar in een volgende bestelling en voor producten, digitale inhoud en/of diensten die met spaarpunten kunnen worden aangeschaft. Uitgifte en inwisselbaarheid van spaarpunten kan verschillen per type consument die in de webwinkel kan worden geregistreerd, per product, digitale inhoud of dienst en/of periode.
5. De ondernemer kan een korting in de vorm van een kortingscode uitgeven. Bij de uitgifte van een kortingscode worden nadere voorwaarden gesteld die bij het gebruik van de kortingscode door de consument moeten worden nageleefd. Er kan per bestelling slechts een kortingscode worden gebruikt.
6. De ondernemer kan de consument een winkeltegoed toekennen en intrekken. Een winkeltegoed wordt tijdens het afrekenen van de volgende bestelling(en) automatisch verrekend.
7. Deze algemene voorwaarden kunnen na uitgifte van de cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed worden gewijzigd. Bij gebruik van een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed worden de op het moment van gebruik geldende algemene voorwaarden aanvaardt.
8. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke cadeauboncode en wordt slechts één maal verstrekt. Per bestelling kan één cadeaubon worden gebruikt.
9. Een cadeaubon, kortingscode, spaarpunt en winkeltegoed is niet overdraagbaar.
10. In geval van diefstal van de cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed, waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden, of verlies, waaronder tevens begrepen het al dan niet onbedoeld wissen van e-mails, cadeauboncode, kortingscode of account, vindt geen vergoeding plaats.
11. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de e-mail waarin de cadeauboncode is opgenomen en die door de ondernemer is verzonden, en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
12. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een kortingscode uitsluitend te accepteren na ontvangst van het (digitale) document waarin de kortingscode is opgenomen en die door de ondernemer is verzonden, en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog volledige betaling in geld te verlangen.
13. De waarde van de cadeaubon staat in de e-mail aangegeven.
14. Iedere cadeaubon is gedurende 2 jaar geldig na het door de ondernemer verzenden van de e-mail met de cadeauboncode. Spaarpunten en winkeltegoed zijn geldig gedurende 2 jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de cadeaubon, spaarpunt of het winkeltegoed niet meer worden gebruikt.
15. Een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor aankopen bij WebStore4.
16. Een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed kan niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.
17. Een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed of een restwaarde daarvan is niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden gerestitueerd.
18. De restwaarde kortingscode kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.
19. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed moet het verschil betaald worden met één van de overige betaalmethoden.
20. In geval de ondernemer overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde en er (deels) is betaald door middel van een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed, kan de ondernemer er voor kiezen de restitutie ook te laten plaatsvinden in de vorm van een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed, ter hoogte van de gebruikte cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed.
21. In geval de ondernemer overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde en er spaarpunten zijn verkregen voor producten waarvoor restitutie plaatsvindt, komen deze spaarpunten te vervallen.
22. Het is niet toegestaan een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten, waaronder begrepen hacking.
23. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling of oneigenlijk gebruik wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed wordt ontzegd.
24. Het is niet toegestaan een cadeaubon, spaarpunten, kortingscode of winkeltegoed op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

ARTIKEL 15 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door ondernemer geleverde producten en digitale inhoud blijven eigendom van de ondernemer totdat de consument alle verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van de ondernemer.
2. Door de ondernemer geleverde producten en digitale inhoud, die ingevolge het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt. De consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De consument moet steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en digitale inhoud danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De consument verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en digitale inhoud te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de ondernemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de ondernemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de consument zich er jegens de ondernemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die producten of digitale inhoud terug te nemen.

ARTIKEL 16 - OVERMACHT
1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien de ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een daartoe strekkende verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot producten, digitale inhoud en/of diensten die reeds geleverd zijn; deze dienen aan de ondernemer te worden betaald.

ARTIKEL 17 - KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 18 - GESCHILLEN
1. De ondernemer en consument zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. De Nederlandse tekst gebruikt in de algemene voorwaarden en de technieken voor communicatie op afstand, waaronder maar niet uitsluitend de webwinkel van de ondernemer, zijn steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
3. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de consument aldaar woonplaats heeft.

ARTIKEL 19 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN PARTNERS

Een partner besteld online via een partner account.

Een partner draagt zorg voor voldoende deskundigheid van onze producten, eigenschappen, installatie en configuratie.

Om voor het partner programa in aanmerking te (blijven) komen dient een partner minimaal een ordertotaal van €5.000,00 exclusief BTW in voorgaande 12 maanden te hebben en een minimale initiële bestelling van €1500,00 exclusief BTW te verrichten.

Achteraf betalen is alleen mogelijk voor partners gevestigd in Nederland en wordt op aanvraag en per besteling beoordeeld.

Re-stocking is mogelijk tot uiterlijk 2 maanden na de factuurdatum en alleen met verzegelde verpakking en tegen 20% kostenvergoeding met uitkering in winkeltegoed. Het winkeltegoed is niet uitkeerbaar en 1 jaar na toekennig geldig. Outlet artikelen en speciale bestellingen zijn uitgezonderd van re-stocking.

 

BIJLAGE 1 – PRIVACY POLICY

Privacy policy WebStore4
Wij hechten grote waarde aan de privacy van alle gebruikers van onze webwinkel en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt veilig en vertrouwelijk wordt verwerkt. Wij hanteren daarbij het volgende privacybeleid.

Veiligheid
Onze gehele webwinkel is beveiligd met een SSL certificaat (Secure Sockets Layer). Hierdoor zijn alle persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen onze webwinkel en uw computer, tablet of smartphone versleuteld en dus niet leesbaar voor anderen. Onze webwinkel beschikt over een Extended Validation (EV) SSL certificaat en heeft daarmee het hoogste niveau van SSL beveiliging.

Doordat de persoonsgegevens die u invoert in onze webwinkel worden verstuurd met een beveiligde verbinding kunt u er zeker van zijn dat die persoonsgegevens alleen bij ons terecht komen. U kunt dus veilig betalen, klantpersoonsgegevens invoeren, wachtwoorden invoeren of een contactformulier invullen.

U kunt het SSL EV certificaat herkennen aan de groene kleur van de adresbalk in de meeste internetbrowsers. In de adresbalk staat meestal een hangslot afgebeeld. De domeinnaam begint altijd met https in plaats van http. Door het aanklikken van de groene balk kunt u de identiteit van onze website controleren en zien door welke certificaat autoriteit het SSL EV certificaat is verstrekt. Ons SSL EV certificaat is verstrekt door COMODO. Van Hes Trade Limited is de eigenaar van de ecommerce winkelformule WebStore4 en het domein www.webstore4ipcameras.nl

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonspersoonsgegevens op onze servers en in onze administratie te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. WebStore4 zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en onze diensten of voor zover wij wettelijk verplicht worden gesteld persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de volgende diensten verzameld:

Account registreren en inloggen
U kunt een account registreren in onze webwinkel. U kunt dat, ook als u geen bestelling heeft, doen via “Mijn account” en vervolgens kunt u kiezen voor “Nieuwe klant”. U kunt ook tijdens het afrekenen van uw bestelling een account registreren. Wij vragen u dan de volgende persoonsgegevens in te vullen: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord, type klant, postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats en land. Als u een zakelijk account registreert kunt u ook uw bedrijfsnaam,  KvK-nummer en BTW-nummer opgeven (zakelijke klanten gevestigd buiten Nederland maar wel in de Europese Unie zijn verplicht het KvK-nummer en BTW-nummer op te geven). Daarnaast vragen wij u naar het factuur- en afleveradres en de betaalgegevens.

U kunt ook een account registreren door in te loggen met uw bestaande Facebook, Google of Twitter account. De eerste keer dat u dit doet vragen wij u om dezelfde persoonsgegevens als hierboven genoemd, behalve een wachtwoord. U kunt daarna gemakkelijk inloggen met uw Facebook, Google of Twitter account door op de login knop in onze webwinkel te klikken. U hoeft dus geen nieuw wachtwoord aan te maken en te onthouden. Wij krijgen uiteraard geen beschikking over uw inlogpersoonsgegevens bij Facebook, Google of Twitter en hebben ook geen toegang tot uw account bij Facebook, Google of Twitter. Als u al een account bij ons heeft geregistreerd kunt u deze ook koppelen aan uw Facebook, Google of Twitter account. U kunt daartoe klikken op de Facebook, Google of Twitter login knop. U wordt dan gevraagd uw e-mailadres op te geven. Als dit adres voorkomt in ons klantenbestand wordt een e-mail met een bevestigingslink gestuurd. U kunt daarna op uw bestaande account ook inloggen met uw Facebook, Google of Twitter account.

Met een account kunt u onder meer zelf persoonsgegevens als naam, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord beheren. Ook kunt u uw adressen voor facturatie en levering zelf beheren. Daarnaast kunt u met uw account uw volledige bestelhistorie bekijken, een herbestelling plaatsen, orders en facturen downloaden en printen. Ook kunt u uw betaalde abonnementen bekijken. Voorts kunt u de status van uw retourzendingen inzien, heeft u toegang tot downloads en kunt u uw eventuele winkeltegoed en spaarpuntensaldo inzien. Verder kunt u met uw account een verlanglijst en de instelling voor de nieuwsbrief beheren en uw wachtwoord wijzigen.      

Bestelling
Als u een account heeft geregistreerd kunt u een bestelling plaatsen door in te loggen op uw account en heeft u alle voordelen van een account zoals hierboven omschreven. Als u geen account wilt aanmaken kunt u de bestelling ook “direct afrekenen”. Er wordt dan uiteraard geen account geregistreerd waardoor u ook geen gebruik kunt maken van alle voordelen van een account. Om de bestelling te kunnen uitvoeren vragen wij u bij “direct afrekenen” om dezelfde persoonsgegevens als hierboven in “Account registreren en inloggen” genoemd, behalve een wachtwoord. 

Herroepen
Voor het herroepen van een overeenkomst hebben wij een bepaling in onze Algemene Voorwaarden opgenomen en het wettelijk model formulier voor herroepen beschikbaar gesteld in onze webwinkel. Door gebruik te maken van dit model formulier worden naast gegevens over de bestelling de volgende persoonsgegevens geregistreerd: naam, adres en eventueel uw handtekening.  Voor herroeping kunt u ook gebruik maken van het webformulier voor een retouraanvraag (RMA) of een eigen ondubbelzinnige verklaring dat u de overeenkomst wilt herroepen.

Retouraanvraag
Voor het aanvragen van een retourzending hebben wij een bepaling in onze Algemene Voorwaarden opgenomen en dient een webformulier voor een retouraanvraag (RMA) te worden gebruikt. Om een retouraanvraag in behandeling te kunnen nemen registreren wij naast gegevens over de bestelling de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Betaalgegevens
U kunt een bestelling op diverse wijzen afrekenen. Wij registreren bij elke betaalwijze de specifieke betaalgegevens.

Als u gebruik maakt van contant betalen bij afhalen of onder rembours verzenden zullen wij voordat wij de bestelling verder behandelen eventueel telefonisch contact met u opnemen.

Als u heeft gekozen om achteraf te betalen met Billink vragen wij aanvullende persoonsgegevens te verstrekken. U wordt aanvullend gevraagd naar uw geslacht en uw geboortedatum.

Wij behouden ons het recht voor een gekozen betaalwijze niet te accepteren.

Nieuwsbrief
Wij willen u door middel van onze nieuwsbrief graag informeren over onder meer nieuwe producten en mogelijkheden, software updates en aanbiedingen.  Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij de registratie van een account . Op uw accountpagina kunt u zich ook nog aan- of afmelden. Ook zonder een account aan te maken kunt u zich in onze webwinkel voor de nieuwsbrief aanmelden. U dient daarvoor uw volledige naam en e-mailadres te verstrekken. U wordt per e-mail geïnformeerd over hoe u zich weer kunt afmelden.

Beoordelingen
Wij stellen het zeer op prijs als u een beoordeling van het product wilt achterlaten in onze webwinkel. Dit stelt ons in staat onze productkeuze te beoordelen en helpt andere bezoekers bij hun keuze. Wij registreren bij uw beoordeling alleen uw naam. Uw naam en beoordeling zijn zichtbaar voor iedere bezoeker van onze webwinkel. We behouden ons het recht voor beoordelingen niet te publiceren. 

Helpdesk
Als u een vraag hebt willen wij die graag beantwoorden. U kunt onze helpdesk op verschillende manieren bereiken, zodat u zelf kunt kiezen welk manier u het meest prettig vindt. Wij registreren bij elk contact met onze helpdesk uw persoonsgegevens, uw vraag en ons antwoord. In deze paragraaf geven wij per helpdesk vorm aan welke persoonsgegevens worden geregistreerd.

Live chat
In een live chat proberen wij u direct een antwoord op uw vraag te geven. Wij bemensen zelf onze chat. Voor de chat functionaliteit maken wij gebruik van de diensten van ZOPIM. U kunt de privacy policy van ZOPIM bekijken op www.zopim.com/privacy. U kunt de chat gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wij registreren dan alleen uw IP adres. U kunt zich ook aanmelden in het chat venster door uw naam en e-mailadres te verstrekken of door in te loggen met uw Facebook of Google account. Wij registreren dan uw naam en e-mailadres.

Als wij niet online zijn kunt u in het chat venster een bericht voor ons achterlaten. U dient dan uw naam en e-mailadres te verstrekken of u kunt inloggen met uw Facebook of Google account. Wij registreren uw naam en e-mailadres.

Vraag & antwoord en Product FAQ
Op de pagina “Vragen & antwoorden” heeft u de mogelijkheid een algemene vraag te stellen of te beatwoorden.  Een vraag of antwoord met betrekking tot een specifiek product kunt u stellen of beantwoorden op de productpagina van dat product, onder de tab “Product FAQ”. Om een vraag te stellen of een antwoord te geven dient u uw naam te verstrekken.  Alle vragen en antwoorden evenals uw naam zijn zichtbaar voor iedereen. Op deze manier helpen klanten elkaar. Wij zullen uw vraag ook op de betreffende pagina beantwoorden. U kunt aangeven of u een bericht wilt ontvangen zodra er een reactie op uw vraag is gegeven. Daartoe dient u uw e-mailadres te vertrekken. Uw e-mailadres wordt alleen aan ons verstrekt en is niet zichtbaar voor bezoekers van onze webwinkel. Wij behouden ons het recht voor vragen of antwoorden niet te publiceren. 

Als u een account heeft geregistreerd kunt u na inloggen stemmen of een antwoord voor u nuttig was. U helpt ons daarmee onze service verder te verbeteren. Wij registreren niet wie stemt.        

Contactformulier en e-mail
Om een vraag te stellen kunt u ook gebruik maken van ons contactformulier of via e-mail met uw eigen e-mailprogramma. Wij registreren uw naam en e-mailadres.

Telefoon
Uiteraard kunt u ons ook per telefoon bereiken. Wij maken geen opnamen van onze telefoongesprekken. Bij telefonisch contact registreren wij uw naam en indien beschikbaar uw telefoonnummer.

Social Media
In onze webwinkel hebben wij de mogelijkheid om inhoud met anderen via social media te delen. Wij maken daarvoor gebruik van de diensten van AddThis. U kunt de privacy policy van AddThis lezen op www.addthis.com/privacy. Onze webwinkel registreert geen persoonsgegevens die via AddThis worden doorgegeven.

Op onze productpagina’s en op onze Blog pagina kunt u gebruik maken van Facebook Comments om een opmerking te maken. Uw opmerking is zichtbaar voor iedere bezoeker van onze webwinkel en afhankelijk van uw Facebook instellingen wordt uw opmerking ook gedeeld via Facebook.

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt onze webwinkel gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door onze webwinkel wordt meegestuurd. Als u uw browser zo heeft ingesteld dat deze cookies accepteert worden de cookies opgeslagen. Via uw browser kunt u de cookies ook weer verwijderen. Wij maken pas gebruik van cookies waarvoor uw toestemming nodig is nadat u deze, door onze webwinkel te gebruiken,  heeft gegeven.  Om de werking van onze webwinkel te analyseren en te verbeteren maken wij onder meer gebruik van cookies geplaatst door Google Analytics. Wij registreren daarbij evenwel alleen geanonimiseerde statistische informatie.

Tot slot
Indien u ons uit eigen beweging aanvullende persoonsgegevens verstrekt registreren wij deze ook. Wij slaan alle persoonsgegevens op in onze administratie die wij volgens de wettelijke bewaartermijnen archiveren.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die wij in het kader van de bedrijfsvoering verwerken, worden door ons en/of derden aan wie de vorderingen gecedeerd zijn, gebruikt voor of bij risicoanalyses en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden. Als onderdeel hiervan monitoren wij het IP adres van gebruikers van onze webwinkel. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden geen toegang tot onze webwinkel en/of onze diensten (meer) te verlenen.

Ingeval een of meerdere onderdelen van onze onderneming worden overgedragen zullen ook de gegevens van de bezoekers en klanten van onze webwinkel worden overgedragen.

Voor het verwijderen van persoonsgegevens of een overzicht van uw persoonsgegevens kunt u contact met onze helpdesk opnemen.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen. Het is daarom raadzaam ons beleid regelmatig te raadplegen.

 

BIJLAGE 2 – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan WebStore4, Veengang 1, 8431NJ OOSTERWOLDE, info@webstore4ipcameras.nl :

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

 

- Naam/Namen consument(en)

 

 

- Adres consument(en)

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

- Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.